menu

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว และหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อกำหนดนี้ผูกพันตัวท่าน กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ โดยทางนีโอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะผูกพันตัวท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเมื่อใช้เว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นแล้ว แม้ว่าทางเราจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (“นีโอ”) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องเหมาะสม แต่ท่านจะต้องไม่ด่วนสรุปว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้ว หรือด่วนสรุปว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนีโอ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นของนีโอ และ/หรือบริษัทลูกและแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่อนุญาตให้นีโอใช้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เสมือนเป็นเจ้าของ โดยนีโอขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่จะไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ใช้ได้ในเว็บไซต์นี้

การใช้เพื่อส่วนตัว
ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน นีโอจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

การใช้ส่วนบุคคล
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าจะไม่นำไปเผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และที่อยู่ในระบบการทำงานของเว็บไซต์เพื่อการใด ๆ และท่านจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ หรือนำไปแสดงซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่ติดต่อหรือเชื่อมต่อหรือทำซ้ำ/ลอกเลียน (mirror) ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น พึงระลึกว่าทางนีโอไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนีโอ หากมีการละเมิดสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม และท่านยอมรับที่จะชดใช้ ต่อสู้ในคดีความ และป้องกันนีโอจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาและข้อความหรือรูปลักษณะที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เกิดผลร้ายอย่างที่สุด และในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนีโอ นีโอมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนในทางกฎหมายที่เป็นธรรมในฐานะเจ้าของ รวมถึงสิทธิในการจำกัดห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อไป

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่นีโอรวบรวมได้จากเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนีโอ

ข้อเสนอแนะและผลตอบรับ
ท่านยอมรับว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะรับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์ ท่านจะต้องไม่ส่งมาซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือข้อมูลอันมีลักษณะลามกอนาจาร ท่านยอมรับอีกด้วยว่าท่านจะไม่ส่งสิ่งใด ๆ ในเว็บไซต์มายังนีโอ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่มีเจ้าของ เรายินดีที่ท่านให้ความสนใจกับนีโอ แต่เราไม่ประสงค์ และไม่สามารถยอมรับความคิดหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต หรือคำชี้แนะอื่นใดที่ท่านอาจมีอยู่หรือได้ทำการพัฒนาขึ้นมาซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สินของท่าน ดังนั้น หากท่านส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ มายังเว็บไซต์นี้หรือมายังส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีสิทธิในการใช้ข้อมูล และ/หรือเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ นำออกแสดง แปล สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และเผยแพร่โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าโดยช่องทางหรือจะใช้วิธีการใด ๆ ในการเผยแพร่หรือนำออกแสดงซึ่งงานที่เป็นปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านได้สละแล้วซึ่งสิทธิสงวนใด ๆ (ธรรมสิทธิ) ในตัวของข้อมูล/เนื้อหาที่ท่านส่งมา

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
การใช้เว็บไซต์นี้และการส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้รวมถึงประกาศเพื่อปกป้องข้อมูล

การสละสิทธิ์และการยกเว้นความเสียหายต่อเนื้อหา
นีโอจะไม่รับผิดต่อท่านและต่อบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าขึ้นกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเหล่านั้น และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นีโอจะไม่รับผิดในค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายข้างเคียงใด ๆ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ อันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาและระบบของเว็บไซต์ แม้ว่านีโอจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของคามเสียหายก็ตาม ทั้งนี้ นีโออาจจะต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเกิดจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลโดยทุจริตโดยตัวนีโอเอง ในกรณีที่เกิดกรณีเสียชีวิตหรือมีผู้ใดได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทของนีโอ นีโอจะใช้ความชำนาญและความระมัดระวังอย่างวิญญูชนในการตระเตรียมเว็บไซต์ แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของเว็บไซต์ ไม่รับประกันการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และตลอดเวลา ไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่รับรองว่าระบบการทำงานของเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด นีโอไม่รับรองว่าข้อบกพร่องเช่นว่านั้นจะได้รับการการแก้ไข แม้ว่าจะได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องเช่นว่านั้นก็ตาม

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
นีโอจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ล่าช้าอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามปกติธรรมดา (เหตุสุดวิสัย) หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการกระทำใด ๆ เหตุการณ์ การไม่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา และรวมถึงเหตุการณ์เฉพาะ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) ดังต่อไปนี้
- ภาวะปั่นป่วนวุ่นวาย จลาจล การบุกรุก การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือการขู่ว่าจะมีการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) หรือการขู่หรือการตระเตรียมทำสงคราม
- ภาวะที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนตัว
- การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการปฏิบัติเชิงบังคับอื่นใดในทางอุตสาหกรรม
- วาตภัย ระเบิด อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด
- ภาวะที่ไม่สามารถใช้ทางรถไฟ เรือขนส่ง อากาศยาน การขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งสาธารณะหรือส่วนตัวอื่น ๆ
- ภาวะเมื่ออยู่ในระหว่างเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หากถือว่าการชำระหนี้ของเราได้เลื่อนออกไปในช่วงที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่ เราจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เท่ากับช่วงเวลานั้น หากเราไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

ราคาและการชำระเงิน
การชำระเงินตามคำสั่งซื้อทุกอันต้องกระทำโดยบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตเมื่อมีการส่งมอบ และการชำระด้วยเงินสดเมื่อมีการส่งมอบ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการส่งมอบ นีโอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ดัดแปลง หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวในขณะที่มีการใช้งาน
ราคาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อเป็นเพียงราคาแนะนำ (guide price) ราคาของสินค้าที่จะเรียกเก็บจากท่านจะเป็นราคาที่แท้จริงที่แสดงไว้ในร้านค้า ณ วันที่ท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงคำเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย ถ้าหากมี ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาท์ (check out) ถือว่าท่านยอมรับว่าราคาของสินค้านั้นอาจขึ้นหรือลงได้ในระหว่างวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและวันที่มีการส่งมอบ
การชำระราคาจะรวมค่าใช้จ่ายของสินค้าทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อและสินค้าทดแทนในราคาที่มีการซื้อขายในร้าน ณ วันนั้น และรวมค่าขนส่งและค่าบริการ
พื้นที่จัดส่ง
ณ ปัจจุบัน นีโอจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยกเว้นในบางพื้นที่ ท่านสามารถติดต่อเรา หรือไปยัง "สถานที่จัดส่ง" เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งของเรา นีโอจะยอมรับและดำเนินการกับกับสั่งซื้อเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่จัดส่งเท่านั้น

คำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ คำสั่งซื้อทุกอันจะต้องอยู่ภายใต้การยอมรับของนีโอ กระบวนการชำระราคาของแต่ละคำสั่งซื้อจะไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อโดยนีโอ ทั้งนี้ ถ้าหากมีการปฏิเสธคำสั่งซื้อของสินค้าใด ๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดย นีโอ นีโอจะดำเนินการส่งคืนสินค้าหรือคืนเงินภายใต้นโยบายว่าด้วยการคืนเงินที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น
คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการตรวจสอบว่ามีสินค้าในคลังสินค้าหรือไม่ และในกรณีไม่มีสินค้าเหลือในคลังสินค้า หรือสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ หรือไม่สามารถหาสินค้ามาได้ด้วยเหตุประการอื่น ๆ นีโอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และโดยปราศจากความรับผิดหรือค่าชดเชยใด ๆ
เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการแก่บุคคลธรรมดาและเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านหากเป็นการซื้อเหมา หรือสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ ไม่ใช่เป็นการสั่งซื้อเพื่อใช้ในครัวเรือนท่านสามารถสั่งซื้อได้สูงสุด 24 ชิ้นต่อสินค้าแต่ละรายการ อย่างไรก็ดีการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมากซึ่งเป็นสินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขายหรือสินค้ายกลังจะมีข้อจำกัดการซื้อที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสมทางเราขอสวงนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำดื่มสูงสุด 10 แพค ต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นของสินค้า หรือขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดส่ง หรือขอยกเลิกออเดอร์ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้น ๆ จะมีเพียงพอจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวนมากที่สุดโดยทั่วกัน เราอาจจำกัด และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากเราพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย โดยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีส่งถึงบ้านจะต้องกระทำภายใน 48 ชั่วโมงก่อนมีการจัดส่ง

การคืนสินค้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป และเราทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งจากศูนย์จัดส่งนั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบุรณ์ เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ท่านจะต้องทำการตรวจสอบโดยทันทีพร้อมใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรณาแจ้งเราทันที และฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อท่านน้อยที่สุด แต่หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดหีบห่อและที่ยังอยู่ในสภาพเดิมและอยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งานได้ นีโอจะยอมรับคืนเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่จัดส่งเท่านั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณา กรุณานำสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินมาที่เคาเตอร์บริการลูกค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในบางครั้ง เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่พนักงานของเราจัดส่งมาให้ท่านพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อจากเอกสารและใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้พนักงานของเราทราบทันที ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยท่านจะได้รับความไม่สะดวกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กรณีไม่ได้รับสินค้า
เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในกรณีไม่ได้รับสินค้า ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ดีต้องเป็นไปตามกฎระเบียบบางอย่าง ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับเงินคืนหรือสินค้าทดแทน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับอีเมลยืนยันว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ว่าท่านยังไม่ได้รับสินค้า
การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
พนักงานของเราจะโทรศัพท์แจ้งการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบก่อนถึงสถานที่จัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานของเราไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า และ/หรือผู้ที่ทำคำสั่งซื้อเมื่อถึงสถานที่จัดส่งนั้น พนักงานของเราจะทำการรอ ณ จุดส่งสินค้า 15 นาทีและพยายามติดต่อท่านในระหว่างนั้น หลังจากนั้นพนักงานของเราจะดำเนินการจัดส่งเจ้าถัดไปก่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งลูกค้าท่านอื่น
กรณีท่านได้ทำการติดต่อกลับหาพนักงานภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเส้นทางและประเมินเวลาการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้อีกครั้ง ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งเกิดขึ้นในกรณีนี้
แต่หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าในเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งขอเลื่อนวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ในเว็บไซต์

ค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบปกติ
ค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบปกติจะแจ้งก่อนการยืนยันการซื้อสินค้า ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าหากทำการสั่งซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป

การจัดส่งสินค้าในอาคาร (สำนักงาน โรงแรม คอนโดและอพาร์ตเม้นต์)
ในส่วนของนโยบายของเรา คือการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านของคุณ รวมถึงการจัดส่งในพื้นที่อาคารสำนักงาน, คอนโดและอพาร์ตเม้นต์ แต่หากในกรณีที่ทางอาคารไม่อนุญาตให้พนักงานของเราขึ้นไปส่งสินค้าได้ หรือไม่ได้รับการอำนวยสะดวกในการจอดรถส่งสินค้าเพื่อส่งสินค้า รวมถึงอาคารที่ไม่มีลิฟต์ในการขนส่งสินค้าเพื่อให้พนักงานสามารถขนสินค้าขึ้นไปส่งได้สะดวก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าให้กับคุณในบริเวณที่รองรับแทน เช่น บริเวณล้อบบี้ของอาคารสำนักงาน, ชั้นล่างคอนโดและอพาร์ตเม้นต์
บ้านพักอาศัยที่มีหลายชั้น หากท่านต้องการให้พนักงานขนสินค้าไปชั้นบน โดยที่ไม่มีลิฟท์โดยสารนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าที่ชั้น 2 และจำกัดน้ำหนักในการขนส่งสูงสุด 20 กก. ต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ
กรณีปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
โดยที่ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิอื่นใดของนีโอภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากท่านปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด นีโออาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่นีโอเห็นว่าเหมาะสมเพื่อจัดการกับการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งรวมถึงการระงับเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน การห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือการฟ้องร้องท่านเป็นคดีต่อศาล

การโอนสิทธิ
นีโออาจโอน ทำสัญญาว่าจ้าง หรือตกลงกับพันธมิตรต่าง ๆ ของนีโอภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่าน
กรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขตกเป็นโมฆะบางส่วน
หากข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใดวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้ออื่น ๆ ยังคงมีผลใช้บังต่อไป และถ้าข้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับได้เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อนั้นได้ถูกลบออกไป ให้ถือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นได้ถูกลบออกไปแล้ว และให้ส่วนที่เหลือของข้อดังกล่าวนั้นมีผลใช้บังคับต่อไป
กฎหมายที่ใช้บังคับ
ให้ใช้และตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น