menu

นีโอ สนับสนุน โครงการ “โทมิใส่ใจบ้าน ใส่ใจเด็กและเยาวชน”

22 ธันวาคม 2564

“โทมิ” ในเครือบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด จัดทำโครงการ “โทมิใส่ใจบ้าน ใส่ใจเด็กและเยาวชน” เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมให้เด็กและเยาวชนภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 630,144 บาท โดยมี นายแพทย์ภาวิทย์ ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบ