menu

โครงการ Love l Care l Give l Share ❤️ ปีที่ 6

30 มิถุนายน 2564

นีโอร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมกับ

โครงการ Love l Care l Give l Share ❤️ ปีที่ 6 โดยนีโอ มอบปฏิทินที่ใช้แล้วจำนวน 800 เล่ม

กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา นำไปจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้

และเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (นนทบุรี)