menu

การสร้างรายได้สู่ชุมชน OTOP

1 กรกฎาคม 2562

ปี 2562 นีโอฯ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งปลอดสารพิษ มาจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงานในอัตราราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมคุณค่าสู่สังคม