menu

นีโอฯ สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ปี 2562

20 กรกฎาคม 2562

นีโอฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน จึงสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ กลุ่มผู้พิการสื่อสารและต่อต้านยาเสพติด ณ โรงพยาบาล กลุ่มผู้พิการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน เป็นต้น

ในแต่ละปี ผู้แทนนีโอฯ จะเข้าพบปะผู้ร่วมงานที่เป็นผู้พิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมที่ผู้พิการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน